Project

P r o j e c t : บ้านคุณโม
L o c a t i o n : Khon Kaen
D e s i g n & B u i l d : In2design

เสร็จเรียบร้อย สำหรับงานออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน ซึ่งประกอบด้วยชุดครัว เคาร์เตอร์บาร์ ตู้ใต้บันได ตู้เสื้อผ้า และงานกรุผนังตกแต่ง(ลวดลายเลียนแบบอิฐ)